fbpx

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจาก แคมเพจ์น “ยิ้มรับกลับศูนย์ที่อีซูซุนครหลวง”

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจาก แคมเพจ์น “ยิ้มรับกลับศูนย์ที่อีซูซุนครหลวง” สำหรับลูกค้าเข้ารับบริการเดือนธันวาคม 2566

รางวัลบัตร Gift Card Lotus 500 บาท (จำนวน 20 รางวัล)

– คุณเบญจมาศ บุญเรือง
– คุณไชยา แก้วกลางเมือง
– คุณสุมาลี จันจิตร
– คุณวุฒิพงศ์ ละอองทอง
– คุณสุชาดา ชัยสนาม
– คุณสายรม ทองแท่ง
– คุณทิพวัลย์ จันทร์ทา
– คุณจงกล มีมาก
– คุณสีฝ้าย สุขกลาง
– คุณกรวรรณ เกตุใหญ่
– คุณอภิสิทธิ์ ผิวทอง
– คุณอนุชา ทูลไชย
– คุณณัฐวัตร ศิริรางกูล
– คุณณัฐสุดา โชคสถาพร
– คุณทัศวรรณ วรรณจักร
– คุณเจอ ท้าววัฒนากุล
– คุณพิมพ์ใจ มาเมฆ
– คุณสกุลรักษ์ นามวงศ์
– คุณสุรชาติ โสมอินทร์
– บจก. เอ็ม.พี.ลักก์.ยู.วี.

สามารถติดต่อรับรางวัลได้ที่อีซูซุนครหลวงทุกสาขา
หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ Line : @isuzu4u
ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านนะครับ

หมายเหตุ

– รายชื่อที่ถูกนำไปจับรางวัลในแต่ละเดือน ใช้สำหรับการจับรางวัลของเดือนนั้นๆ เท่านั้น และจะไม่ถูกนำไปจับรางวัลในเดือนถัดไป
– ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องรายงานตัว โดยนําบัตรประจําตัวประชาชน ตัวจริงพร้อมสำเนา 1 ชุด เพื่อเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่ศูนย์บริการอีซูซุนครหลวงทุดสาขา ในวันและเวลาทําการภายใน 30 วันนับแต่วันที่ทําการประกาศผล กรณีผู้โชคดีมีหลักฐานไม่ครบถ้วนตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งไปข้างต้น หรือไม่มาติดต่อขอรับของรางวัลภายในวันและเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลและให้สิทธิ์แก่ผู้โชคดีสำรองลำดับถัดไป หากผู้โชคดีคนใหม่มีหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่ติดต่อขอรับรางวัลภายในวันและเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะมอบรางวัลดังกล่าวให้กับผู้โชคดีสำรองลำดับอื่นต่อไป
– ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือ ของรางวัลอื่นได้ และ ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นหรือนิติบุคคลอื่นได้ ไม่ว่ากรณีใด รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบแต่อย่างใด
– ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล มีหน้าที่ต้องชำระภาษีชิงโชคหัก ณ ที่จ่าย 5% ตามคำสั่งกรมสรรพากร โชคดีต้องนำมูลค่าของรางวัลและค่าหักภาษี ณ ที่จ่ายที่บริษัทฯ ออกให้ไปรวมกับรายได้ เพื่อยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปีภาษี พ.ศ. 2566 (ยื่นต้นปี พ.ศ. 2567)
– คำตัดสินของคณะกรรมการจัดกิจกรรมถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

  • Eksplorasi Teknologi
  • WordPress CMS Checker