บีบแตรพร่ำเพรื่อ ระวังโทษปรับ...

09:55:59 22-05-2018


 พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 14

จึงกำหนดไว้ว่าการใช้เสียงสัญญาณ ผู้ขับขี่จะใช้ได้เฉพาะเมื่อจำเป็นหรือป้องกันอุบัติเหตุเท่านั้น แต่จะใช้เสียงยาวหรือซ้ำเกินควรไม่ได้ และการใช้เสียงสัญญาณของรถหรือการกำหนดเงื่อนไขในการใช้เสียงสัญญาณในเขตหรือท้องที่ใด ให้อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เช่น ห้ามบีบแตรในเขตโรงพยาบาล ห้ามบีบแตรในเขตสถานศึกษา โรงเรียน และเขตพระราชฐาน

หากฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษปรับตามมาตรา 148 มีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท และหากทำผิดมาตรา 14 วรรค 2จะมีบทลงโทษมาตรา 150 (1) มีโทษปรับ 500 บาท....- ซ่อนกล่องข้อความ
สอบถามข้อมูลเร่งด่วน