Top Sale ISUZU

ที่ปรึกษาการขายมียอดขายรวม สูงสุด ปี 2563

จริวัฒน์ สังกะสี 

อีซูซุนครหลวง สาขา : ธัญบุรี

จำนวน 119 คัน

ที่ปรึกษาการขายที่มียอดขายประเภท : บุคคลธรรมดา สูงสุด ปี 2563

กันยา มิลาวรรณ

อีซูซุนครหลวง สาขา: เอกชัย

จำนวน 102 คัน

มณีรัตน์ เกิดจังหวัด

อีซูซุนครหลวง สาขา : รัตนาธิเบศร์

จำนวน 87 คัน

อภิชาติ รุ่งแสงสุวรรณ

อีซูซุนครหลวง สาขา :พระราม2(ทีมฟลีท)

จำนวน 61 คัน

ที่ปรึกษาการขายที่มียอดขายประเภท : นิติบุคคล สูงสุด ปี 2563

วิมลรัตน์ อาภรณ์พัฒนสิริ

อีซูซุนครหลวง สาขา :พระราม2(ทีมฟลีท)

จำนวน 14 คัน

ที่ปรึกษาการขายที่มียอดขายรถ Isuzu Mu-X รวมสูงสุด ปี 2563

ฐิติมา ยุติธรรม

อีซูซุนครหลวง สาขา : เอกชัย

จำนวน 11 คัน

ที่ปรึกษาการขายที่มียอดขาย รถบรรทุก รวมสูงสุด ปี 2563

สยามรัฐ ศักดิรามินทร์

อีซุซุนครหลวง มอเตอร์ สาขา : พระราม2

จำนวน 17 คัน